• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΟ Δ?σκαλο? Σι Γιαν Κουνγκ | 04/06/2013


Ο Δ?σκαλο? Σι Γιαν Κουνγκ [κιν.: shì yán kōng 釋延空]Ο Σιφο? Κατακαλα?ο? Δημ?τρη? γενν?θηκε στην Αθ?να το 1965. Ε?ναι Δ?σκαλο? 34η? γενε??, ?μεση? διαδοχ?? απ? το να? Σαολ?ν και ?να? απ? του? επ?σημα διαπιστευμ?νου? δασκ?λου? του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν [ΕΠΟΚΕΣ].

Ο Σιφο? Κατακαλα?ο? Δημ?τρη?, ξεκ?νησε τι? πολεμικ?? τ?χνε? σε σχετικ? μεγ?λη ηλικ?α, καθ?? το αυστηρ? οικογενειακ? του περιβ?λλον δεν του επ?τρεπε τ?τοιου ε?δου? ενασχ?ληση. Ω? φοιτητ?? του Μαθηματικο? Τμ?ματο?, τη? Σχολ?? Θετικ?ν Επιστημ?ν του Εθνικο? και Καποδιστριακο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν, ξεκ?νησε το 1984, Σ?τοκαν Καρ?τε, στο Εθνικ? Μετσ?βιο Πολυτεχνε?ο, ?που παρ?διδε μαθ?ματα ο δ?σκαλο? Τετσο?ο Οτ?κε.

?ξι μ?νε? μετ?, εγκατ?λειψε, καθ?? η λαχτ?ρα του για το Κουνγκ Φου, ε?χε γ?νει επιτακτικ? αν?γκη. Ξεκ?νησε τ?τε μ?α αναζ?τηση, σχεδ?ν δ?ο χρ?νων, ?που επισκεπτ?ταν τη μ?α σχολ? μετ? την ?λλη, ?σπου το 1986, παραβρ?θηκε ω? θεατ??, σε ?να απ? τα πρωταθλ?ματα που διοργ?νωσε η τ?τε Ομοσπονδ?α Κουνγκ Φου Ελλ?δο? [ΟΚΦΕ].

Εκε?, κ?ντρισε το ενδιαφ?ρον του, η ομ?δα του Σιφο? Σταυρ?δη Ιορδ?νη, εν?? απ? του? δασκ?λου? και ιδρυτικ? μ?λο? τη? Ομοσπονδ?α?, ο οπο?ο? δ?δασκε αφιλοκερδ?? στι? αλ?νε? και τα ρ?ματα ?που σ?μερα βρ?σκεται το Ολυμπιακ? Κ?ντρο Αντισφα?ριση? στο ΟΑΚΑ. ?τσι, το 1986 σηματοδοτε? την ?ναρξη τη? ενασχ?ληση? του Σιφο? Κατακαλα?ου Δημ?τρη, με το Σαολ?ν Κουνγκ Φου, υπ? την καθοδ?γηση του μεγ?λου δασκ?λου του Σαολ?ν στην Ελλ?δα, Σι Γι?ν Τζου?, Σταυρ?δη Ιορδ?νη.

Μετ? απ? οκτ? συναπτ? ?τη εξ?σκηση?, το 1994, επισκ?φθηκε το να? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν στην Κ?να, μαζ? με το δ?σκαλ? του για να αξιολογηθε? και ?λαβε επ?σημα την ?δεια να διδ?ξει Σαολ?ν Κουνγκ Φου απ? τον Αξιοσ?βαστο δ?σκαλο του Σαολ?ν, Σι Γιουνγκ Πο.

Το Σεπτ?μβριο του 1994, ?νοιξε την πρ?τη του σχολ? Σαολ?ν στην Ηλιο?πολη, με την ?γκριση του ?διου του ναο? Σαολ?ν. Το 1996, επισκ?πτεται ξαν? το να? Σαολ?ν εκπα?δευση και αξιολ?γηση, εν? το 1997, ε?ναι ο αρχηγ?? τη? πρ?τη? ελληνικ?? ομ?δα?, που παρουσι?ζεται στο να? Σαολ?ν και εκτελε? επ?σημη επ?δειξη, μπροστ? στην Α?θουσα του Ηγο?μενου, παρουσ?α του τωρινο? αρχιερ?α του ναο? Σαολ?ν, Σι Γιουνγκ Σιν.

Την ?δια χρονι?, λαμβ?νει και επ?σημα τη πιστοπο?ηση του δασκ?λου Σαολ?ν Κουνγκ Φου, απ? το να? Σαολ?ν, ?πω? επ?ση?, και την κρατικ? πιστοπο?ηση και επ?ρκεια απ? την Ακαδημ?α Πολεμικ?ν Τεχν?ν τη? Λουογι?νγκ.

Το 1999, επισκ?πτεται και π?λι το να? Σαολ?ν, καθ?? ?πεται η χειροτον?α στη θ?ση του Ηγο?μενου, του Σεβ?σμιου Σι Γιουνγκ Σιν, για να συνεισφ?ρει στην αναστ?λωση του ναο? Σαολ?ν και να υποβ?λει τα σ?βη του στον υπ? χειροτον?α Ηγο?μενο Σι Γιουνγκ Σιν.

?κτοτε, προσπαθε? ενεργ? για την ορθ? δι?δοση του Σαολ?ν στην Ελλ?δα και το 2002, εντ?σσεται στα ιδρυτικ? μ?λη τη? Ελληνικ?? Ομοσπονδ?α? Σαολ?ν.

Το 2003, καλε?ται να συνεισφ?ρει στην αναστ?λωση του ναο? του Μποντιντ?ρμα, Κουνγκ Σιανγκ, που βρ?σκεται υπ? την σκ?πη του ναο? Σαολ?ν. Εκε?, τελε? υπ? την πνευματικ? καθοδ?γηση του δασκ?λου Γιαν Τσι και το 2004, λαμβ?νει το χρ?σμα του δασκ?λου 34η? γενε?? Σαολ?ν και το γενεαλογικ? ?νομα του Σαολ?ν, Σι Γιαν Κουνγκ [κιν.: shì yán kōng 釋延空], απ? τον Σεβ?σμιο Σι Γιουνγκ Σιν.

Το 2010 παρουσι?ζει μαζ? με το δ?σκαλ? του Σι Γιαν Τζου?, την πρ?τη ομ?δα Ελλ?νων δασκ?λων του Σαολ?ν, ?μεση? διαδοχ?? απ? το να? Σαολ?ν του ΕΠΟΚΕΣ.

Στα πλα?σια τη? διε?ρυνση? και τη? δι?δοση? του πολιτισμο? Σαολ?ν και του Σαολ?ν Κουνγκ Φου στον Ελλαδικ? χ?ρο, του ανατ?θεται το 2011, το ?ργο τη? ?δρυση? και τη? διε?θυνση? του Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν Αθ?να?.

Την 23η Μαρτ?ου 2016, πιστοποιε?ται ω? Δ?σκαλο? του Σαολ?ν Τσου?ν [Κιν.: Shàolínquán 少林拳] απ? το Κ?ντρο ?ρευνα? Πολεμικ?ν Τεχν?ν και Πολιτισμο? του Τσανγκτσο?ν - E.Π.Τε.Πο.T. [Κιν.: Zhǎngchūn jīng kāi fútú hànxué yánjiū長春 經開 國學 武道研究會] και την ?νωση Κοινωνικ?ν και Αθλητικ?ν Εκπαιδευτ?ν του Τσανγκτσο?ν [Κιν.: Chángchūn Jīngkāi shèhuì tǐyù zhǐdǎoyuán xiéhuì 長春經開社會體育指導員協會] με Αριθμ? Μητρωου: 201603230001.


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播